Diensten beluisteren

Luister nu met ons mee.
Dienst luisteren

Agenda

20
Apr
2014

20 april 2014 14:00

25
Apr
2014

25 april 2014 20:00

27
Apr
2014

27 april 2014 09:30

27
Apr
2014

27 april 2014 14:00

Kerkgeschiedenis

1834 - 1860

4 maart 1860 werd in Ureterp de Christelijke Afgescheiden Kerk gesticht. Dit werd gedaan door een klein aantal personen, ongeveer 40. Uit het midden van deze kring werd een kerkenraad verkozen. Twee ouderlingen en twee diakenen.

Deze stichting van de Christelijke Afgescheiden Kerk te Ureterp kwam vanzelfsprekend niet zomaar tot stand. Wie een beetje op de hoogte is van de kerkgeschiedenis in Nederland weet dat in 1834 de Afscheiding plaats vond. Het begon te Ulrum. Onder leiding van Ds. Hendrik de Cock, wel de vader van de Afscheiding genoemd. Die afscheiding van de Nederlandse Hervormde Kerk voltrok zich in de loop van de jaren in heel Nederland.

Al jarenlang hadden veel leden van De Nederlandse Hervormde Kerk met toenemende zorg en verontrusting opgemerkt dat deze kerk steeds meer afweek van het Woord van God en de belijdenisgeschriften van de kerk. Dit ten gunste van de opmars van de vrijzinnigheid. Deze ontwikkeling wat betreft De Nederlands Hervormde Kerk deed zich ook voor in Ureterp In de jaren voor en na 1860.

Vanwege deze ontwikkeling waren er in Ureterp kerkgangers, die het onder een vrijzinnige prediking niet meer konden uithouden. Het Woord werd niet meer gepredikt. Het Evangelie dat spreekt van de enige weg tot behoud, het geloof in Christus, die door zijn lijden en sterven de schuld van zijn volk heeft betaald, werd niet verkondigd. Men hield zich niet meer aan de belijdenisgeschriften van de kerk. En dat ondanks alle oproepen die gedaan werden om met dat alles te breken. Dat was de reden waarom deze kerkgangers braken met de Hervormde Kerk te Ureterp en overgingen tot de stichting van de Christelijke Afgescheiden Kerk te Ureterp. Ze deden dit niet om iets nieuws te beginnen. Ze wilden voortgaan in het oude spoor van de waarheid. Ze wilden kerk van Christus blijven en dat beleven in de eenheid van het ware geloof, zoals dat sinds eeuwen naar het Woord beleden werd en wordt in de drie Formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

Daarbij riepen ze allen, die met hen wilden gaan in dat oude spoor van de waarheid op om zich met hen te verenigen. Zo trachten ze oecumenisch bezig te zijn naar het Woord van God. In die lijn is de afgescheiden gemeente te Ureterp door Gods genade voortgegaan.

1886-1940

Veel leden van de Hervormde Kerk waren het met de Afgescheidenen eens over de grondslag van de kerk. Maar ze braken niet met de Hervormde Kerk. Ze probeerden van binnen uit deze kerk terug te brengen naar de oude grondslag, zoals hierboven aangegeven. Deze pogingen mislukten, met als gevolg hiervan vond er toen een "tweede uittocht" uit de Hervormde Kerk plaats. We noemen dat de Doleantie van 1886. Zo deed zich in Nederland de kerkelijke situatie voor dat er twee kerkformaties waren ontstaan, die op dezelfde grondslag stonden. Kort gezegd: de Afgescheidenen en de Dolerenden. Deze kerkformaties hebben elkaar gezocht en gevonden. Terecht! Want kerken, die op dezelfde grondslag staan behoren een eenheid te vormen.

De vereniging van beiden kerkformaties of kerkverbanden kwam onder de zegen van God tot stand in 1892.

De naam van de verenigde kerken werd: De Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Afgescheiden Kerk te Ureterp ging met de vereniging mee. En sinds 1892 wordt dan de naam: de Gereformeerde Kerk te Ureterp.

In al deze jaren ontwikkelde het gemeentelijke leven zich in positieve zin. De kerkdiensten werden trouw bezocht en verschillende verenigingen werden opgericht. Met name jeugdverenigingen. Aan ver over de 100 jongelui werd catechisatie gegeven. Hieruit blijkt ook de groei van de gemeente. Het begin was klein geweest. Immers 40 personen kwamen tot de stichting van de Christelijke Afgescheiden Kerk te Ureterp. In 1920 telde de gemeente al ongeveer 800 leden.

Aan het eind van de dertiger jaren van de 20e eeuw werd de Christelijke Nationale school omgezet in een Gereformeerde school.

1940-heden

In de zware oorlogstijd van 1940-1945 gaf de kerkenraad goede leiding. Helaas kwamen er in die tijd ook weer kerkelijke moeiten. De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken nam leerbesluiten o.m. over verbond en doop. Deze besluiten werden door velen in strijd met Schrift en Belijdenis geacht. Ondanks zeer veel verzoeken vanuit de kerken om herziening en ook uitstel van de behandeling van dit soort zaken tot rustiger tijden (het was oorlogstijd) zette de Synode door. De besluiten van de Synode werden bindend opgelegd. Wat daarmee in strijd was mocht niet gepredikt worden.

Weer was de vraag zullen we blijven bij de grondslag van de kerk: Het Woord van God en de 3 Formulieren van enigheid en niet meer dan dat. Of moeten we daarbij nog hebben leerbesluiten van de Generale Synode, die naar het oordeel van velen daarmee in strijd zijn en leiden tot aantasting van de betrouwbaarheid van de beloften van God en de betrouwbaarheid van de doop als verduidelijking (betekening) en bevestiging (verzegeling)van de beloften van God.

In het voorjaar van 1946 besloot de kerkenraad de besluiten van de Generale Synode niet te aanvaarden.Een deel van de kerkenraad was het met dit besluit niet eens.

Het gevolg was een breuk in de gemeente. Een deel koos voor de verwerping van deze besluiten en ging mee met de Vrijmaking. Het andere deel koos voor deze besluiten. Omdat de meerderheid van de kerkenraad koos voor de Vrijmaking bleef het kerkgebouw aan De Feart in handen van hen, die met de Vrijmaking meegingen.

En weer. Vrijmaking betekende niet iets "anders" beginnen. Het was: Gereformeerd blijven. De oude lijn vasthouden. Men bleef wat men was! Gereformeerd! Gereformeerde Kerk, gebouwd op het aloude fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de hoeksteen.

Predikanten die de Gereformeerde Kerk te Ureterp hebben gediend:

Predikant: Periode: Vertrokken naar:

Ds. P. Vlieg
Ds. M. Boon
Ds. Engelbrecht
Ds. Smith
Ds. G. v Wageningen
Ds. J.H. Beumee
Ds. A. v/d Vegt
Ds. J.E. Reijenga
Ds. H. Hazenberg
Ds. T.H. Meedendorp
Ds. W. Pouwelse
Ds. J. Bomhof
Ds. S. Cnossen
Ds. R.Th. de Boer
Ds. H. de Vries
Ds. R. van Wijnen

: 1860 - 1866
: 1866 - 1867
: 1869 - 1871
: 1873 - 1875
: 1877 - 1907
: 1907 - 1911
: 1912 - 1919
: 1920 - 1934
: 1935 - 1940
: 1940 - 1971
: 1972 - 1976
: 1979 - 1985
: 1986 - 1994
: 1987 - 1999
: 1996 - 2004
: 2005 - 2010

Oudega
Biezelinge
Tiel
Stedum
Emeritaat
Stedum
Oldehoven
Overleden
Zwagerveen
Emeritaat
Bergentheim
Heerde - Wapenveld
Emeritaat
Leusden
Emeritaat
Zuidlaren

 

  Predikant te: Tot en met:
Ds. A.A.J. de Boer Waardhuizen 1996 - 2001
Wine 27 Ureterp 2001 - heden
9247 BG Ureterp    
Telefoon: 0512-303229    
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.